ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ป.4

 

ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

ในบทนี้  เป็นการเรียนรู้จากข้อสอบ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์  ป.4

การหาประโยคสัญญลักษณ์ และ โจทย์ปัญหาเรื่องทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์  

พร้อมกับการเฉลยคำตอบ

อธิบายโดยใช้วีดีโอเพื่อง่าย ต่อการเรียนรู้ พร้อม ประยุกต์ นำไปใช้ได้จริง   

อย่างเป็นขั้นตอน 

 
 

คำตอบของข้อสอบ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และ วีดีโอ 

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

 

     

ข้อสอบ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาตร์ ป.4

 

 เฉลยคำตอบข้อ 1   

 

คำตอบ ข้อ ง. เสียค่าอาหารว่าง น้อยกว่าอาหารกลางวัน 152,520 บาท 

 

ก.    ผิด เพราะ

       แบ่งคน  820  คน 5 กลุ่มได้ทั้งหมดกลุ่มละ    820 ÷ 5   =  164  คน

       เสียค่าอาหารกลางวันแต่ละกลุ่ม =  285 x 164  =  46,740    บาท

ข.     ผิด เพราะ

       แบ่งคน  820  คน 5 กลุ่มได้ทั้งหมดกลุ่มละ    820 ÷ 5   =  164  คน

       เสียค่าอาหารว่าง  แต่ละกลุ่ม    =  99  x 164   =  16,236     บาท

ค.     ผิด เพราะ

       เสียค่าใช้จ่ายทั้งหมด  5 กลุ่ม

       อาหารว่าง       =   16,236  x  5   =      81,180    บาท

       อาหารกลางวัน  =    46,740 x  5   =     233,700    บาท

       ค่าใช้จ่ายทั้งหมด =  233,700 + 81,180    =  314,880   บาท

ง.      ถูกต้อง เพราะ

       ผลต่างระหว่างอาหารกลางวัน กับ อาหารว่าง    

       =   233,700   -    81,180 

       =   152,520     บาท

 
  วีดีโอ 1 โจทย์ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์   
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     

ข้อสอบ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาตร์ ป.4

 

 เฉลยคำตอบข้อ 2          

                                คำตอบ ข้อ ก.    

 

จากโจทย์ หาว่ามีถั่วเขียวทั้งหมดกี่ถุง

=    2,605  ÷  5   

=    521         ถุง

เมื่อขายไปถุงละ  35 บาทได้เงินเท่ากับ

=    521 x  35  

=    18,235    บาท

หาว่าข้อใดถูกต้อง

 

ก.  ถูกต้อง 

     ขายไป ถุงละ 40 บาทได้เงินเท่ากับ  

=    521 x 40  =   20,840    บาท

ดังนั้น เมื่อขายไปถุงละ 40 บาท ได้เงินมากกว่า ขายไป ถุงละ 30 บาท   

=   20,840  -  18,235                 

=   2,605   บาท  

 

ข.  ผิด 

     เพราะได้เงินทั้งหมด เมื่อขายเท่ากับ   18,235    บาท

 

ค.  ผิด 

     ถ้าขายไป  285  ถุง  ขายไป ถุงละ 35 บาท

     ได้เงิน    285 x  35    = 9,975     บาท 

              

ง.  ผิด

     มีถั่วเขียวทั้งหมด  521 ถุง เมื่อขายไป  258  ถุง

     ดังนั้น  เหลือถั่วเขียว    521 - 258  =   263   ถุง ที่ยังไม่ได้ขาย   

 
  วีดีโอ 2 โจทย์ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์   
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     

ข้อสอบ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาตร์ ป.4

 

เฉลยคำตอบข้อ 3    

                คำตอบ ข้อ ก.    580   กิโลกรัม   

 

จากโจทย์  หาว่ามีข้าวสารที่ ใสุถุงแล้ว ทั้งหมดกี่กิโลกรัม

                                =    352 x 15  

                                =    5,280    กิโลกรัม

ดังนั้นมี ข้าวสารที่ยังไม่บรรจุถุง = ข้าวสารทั้งหมด - ที่บรรจุถุงแล้ว

                                =  5,860 - 5,280

                                =       580   กิโลกรัม 

 
  วีดีโอ 3 โจทย์ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     

ข้อสอบ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาตร์ ป.4

 

 เฉลยคำตอบข้อ 4       

             คำตอบ ข้อ  ค.  28, 33, 38, 29, 27    

 

หาค่าเฉลี่ย  น้อยที่สุด

ก. (23 + 31 + 35 + 33 + 38)  ÷  5 =  32   

ข. (39 + 35 + 29 + 32 + 30)  ÷  5 =  33   

ค. (28 + 33 + 38 + 29 + 27)  ÷  5 =  31 

ง. (36 + 38 + 32 + 21 + 29)  ÷  5 =  31.2   

 
  วีดีโอ 4 โจทย์ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     

ข้อสอบ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาตร์ ป.4

 

 เฉลยคำตอบข้อ 5     

                       คำตอบ ข้อ   ข.  10,478 

จากโจทย์    

     (12,576 - 11,852) x 3

=    724  x  3

=    2,172    

     5 x (25,608 - 23,078) 

=   5 x 2,530

=   12,650

ทั้งสองจำนวนต่างกัน เท่ากับ

=   12,650 - 2,172  

=   10,478  

 
  วีดีโอ 5 โจทย์ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     

ข้อสอบ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาตร์ ป.4

 

 เฉลยคำตอบข้อ 6      

        คำตอบ ข้อ ง.   51   42   40   44   45   48   

 

ก.  (95+ 22+ 18+ 38+ 55+ 60 ) ÷  6 =  48

ข.  (62+ 58+ 43+ 41+ 36+ 42 )÷  6  =  47

ค.  (35+ 82+ 21+ 39+ 28+ 71 )÷  6  =  46

ง.  (51+ 42+ 40+ 44+ 45+ 48 )÷  6  =   45    

 
  วีดีโอ 6 โจทย์ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     

ข้อสอบ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาตร์ ป.4

 

 เฉลยคำตอบข้อ  7    คำตอบ ข้อ ก.   4,437  

จากโจทย์   

     95,863 - (259 x 358)  

=   95,863 - 92,722

=   3,141  

หาผลลัพธ์ ที่มีค่ามากกว่า  3,141 อยู่ 1,296 =   3,141 + 1,296   4,437 

 
  วีดีโอ 7 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     

ข้อสอบ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาตร์ ป.4

 

 เฉลยคำตอบข้อ 8    

           คำตอบ ข้อ   ค.  27,369 + 61,030    

 

หาผลลัพธ์ที่ต่างจากข้ออื่น

ก.  75,263 + 13,146  =  88,409

ข.  62,770 + 25,639  =  88,409

ค.  27,369 + 61,030  =  88,399  

ง.  44,205 + 44,204   =  88,409

 
  วีดีโอ 8 โจทย์ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     

ข้อสอบ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาตร์ ป.4

 

 เฉลยคำตอบข้อ  9    

คำตอบ  ข้อ ง. จ่ายเงินผ่อนบ้าน 47,600 บาท และ ค่าที่ดิน 87,800 บาท

 

หาข้อที่มีความหมายเดียวกับ  47,600  +  87,800   

ก.    87,800 - 47,600

ข.    87,800 - 47,600 

ค.    47,600 - 87,800

ง.    87,800 + 47,600  ได้จำนวนเงินที่จ่ายทั้งหมด

 
  วีดีโอ 9 โจทย์ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์   
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     

ข้อสอบ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาตร์ ป.4

 

 เฉลยคำตอบข้อ 10     

   คำตอบ ข้อ ก. จำนวนเก้าอี้ ทั้งหมดในห้องประชุม  

 
  วีดีโอ 10 โจทย์ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     

ข้อสอบ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาตร์ ป.4

 

 เฉลยคำตอบข้อ 11 

คำตอบ ข้อ ค. จำนวนที่ขายฝรั่งได้รวมกับเงิน 120 บาท เท่ากับ 645 บาท

ขายฝรั่งได้เงินทั้งหมด  =  15  x  35    =     525  บาท     

ก.  ผิด เพราะ   ขายฝรั่งได้เงิน  525  บาท 

ข.  ผิด เพราะ   ขายฝรั่งได้เงิน  525  บาท

ค.  120  +  525  =  645  บาท     ถูกต้อง  

ง.   ผิด เพราะ   ขายฝรั่งได้เงิน  525  บาท  

 
  วีดีโอ 11 โจทย์ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์   
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     

ข้อสอบ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาตร์ ป.4

 

 เฉลยคำตอบข้อ 12     

               คำตอบ ข้อ   ง.           x   13  

จากโจทย์    3,393  ÷  13    บอกมาคือการหาผลลัพธ์ของการหาร

ดังนั้น  เราก็ต้องตรวจสอบคำตอบโดย นำผลลัพธ์ มาคูณกับตัวหาร จึงได้ตัวตั้ง

          x   13     

 
  วีดีโอ 12 โจทย์ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์   
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     

ข้อสอบ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาตร์ ป.4

 

 เฉลยคำตอบข้อ 13     

                    คำตอบ ข้อ   ข. 121   

 

จากโจทย์   4048  ÷  16  =  253

หาข้อที่ บวกกับจำนวนที่ให้มา บวกกับ 132 แล้วมีค่าเท่ากับ 253

ก.  120 + 132 =  252  

ข.  121 + 132 =  253 

ค.  123 + 132 =  255

ง.  122 + 132 =  254    

 
  วีดีโอ 13 โจทย์ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     

ข้อสอบ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาตร์ ป.4

 

 เฉลยคำตอบข้อ 14      

                    คำตอบ ข้อ    ก. 325   บาท 

 

ขายของไปทั้งหมด     32,175    บาท

ขายไปคู่ละ                   99    บาท  

ดังนั้น  ขายไปทั้งหมด

=    32,175   ÷   99

=    325   บาท 

 
  วีดีโอ 14 โจทย์ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     

ข้อสอบ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาตร์ ป.4

 

 เฉลยคำตอบข้อ 15    

           คำตอบ ข้อ    ข.  ขายเสื้อได้ทั้งหมดกี่ตัว     

 
  วีดีโอ 15 โจทย์ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

Developed in conjunction with Ext-Joom.com