ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ป.4

 

ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

ในบทนี้  เป็นการเรียนรู้จากข้อสอบ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์  ป.4

การหาประโยคสัญญลักษณ์ และ โจทย์ปัญหาเรื่องทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์  

พร้อมกับการเฉลยคำตอบ

อธิบายโดยใช้วีดีโอเพื่อง่าย ต่อการเรียนรู้ พร้อม ประยุกต์ นำไปใช้ได้จริง   

อย่างเป็นขั้นตอน 

 
 

คำตอบของข้อสอบ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และ วีดีโอ 

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

 

     ข้อสอบ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาตร์  ป.4

{slider=เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1. เรื่อง ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และวีดีโอ |closed|noscroll}

 

 เฉลยคำตอบข้อ 1   

 

คำตอบ ข้อ ง. เสียค่าอาหารว่าง น้อยกว่าอาหารกลางวัน 152,520 บาท 

 

ก.    ผิด เพราะ

       แบ่งคน  820  คน 5 กลุ่มได้ทั้งหมดกลุ่มละ    820 ÷ 5   =  164  คน

       เสียค่าอาหารกลางวันแต่ละกลุ่ม =  285 x 164  =  46,740    บาท

ข.     ผิด เพราะ

       แบ่งคน  820  คน 5 กลุ่มได้ทั้งหมดกลุ่มละ    820 ÷ 5   =  164  คน

       เสียค่าอาหารว่าง  แต่ละกลุ่ม    =  99  x 164   =  16,236     บาท

ค.     ผิด เพราะ

       เสียค่าใช้จ่ายทั้งหมด  5 กลุ่ม

       อาหารว่าง       =   16,236  x  5   =      81,180    บาท

       อาหารกลางวัน  =    46,740 x  5   =     233,700    บาท

       ค่าใช้จ่ายทั้งหมด =  233,700 + 81,180    =  314,880   บาท

ง.      ถูกต้อง เพราะ

       ผลต่างระหว่างอาหารกลางวัน กับ อาหารว่าง    

       =   233,700   -    81,180 

       =   152,520     บาท

 
  วีดีโอ 1 โจทย์ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์   
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK