จำนวนนับ ที่มากกว่า 1,000,000   ป.5

 

จำนวนนับ ที่มากกว่า 1,000,000 

ในบทนี้  เป็นการเรียนรู้จากข้อสอบ จำนวนนับ ที่มากกว่า 1,000,000  ป.5

การอ่านจำนวนเลข การหาค่าประจำหลัก  การเรียงลำดับ เขียนจำนวนให้อยู่

ในรูปกระจายการบวก และ โจทย์การเปรียบจำนวนนับ ที่มากกว่า 1,000,000 

และ โจทย์ปัญหาเรื่องจำนวนนับ ที่มากกว่า 1,000,000  

   พร้อมกับการเฉลยคำตอบ อธิบายโดยใช้วีดีโอเพื่อง่าย ต่อการเรียนรู้

พร้อม ประยุกต์ นำไปใช้ได้จริง อย่างเป็นขั้นตอน 

 
 

คำตอบของข้อสอบ จำนวนนับ ที่มากกว่า 1,000,000 และ วีดีโอ 

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

 

     

ข้อสอบ จำนวนนับที่มากกว่า 1,000,000 ป.5
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1   คำตอบ  

 ข้อ   ข.  3,240,200  ๓,๒๔๐,๒๐๐  สามล้านสองแสนสี่หมื่นสองร้อย       

 
  วีดีโอ 1 โจทย์ จำนวนนับ ที่มากกว่า 1,000,000   
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     

ข้อสอบ จำนวนนับที่มากกว่า 1,000,000 ป.5

 

 เฉลยคำตอบข้อ 2      

             คำตอบ ข้อ   ก.  4,700,500

จากโจทย์  

    65,321,518

   ตัวเลข  3  กับตัวเลข 5 มีค่าต่างกัน

     3 มีค่าประจำหลักเท่ากับ   300,000

     5 มีค่าประจำหลักเท่ากับ   5,000,000 และ  500

ดังนั้นมีค่าต่างกัน

   =     5,000,000 +  500 - 300,000

   =     4,700,500 

 
  วีดีโอ 2 โจทย์ จำนวนนับ ที่มากกว่า 1,000,000   
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     

ข้อสอบ จำนวนนับที่มากกว่า 1,000,000 ป.5

 

 เฉลยคำตอบข้อ 3    

               คำตอบ ข้อ    ง.   3,571,300    

 
  วีดีโอ 3 โจทย์ จำนวนนับ ที่มากกว่า 1,000,000  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     

ข้อสอบ จำนวนนับที่มากกว่า 1,000,000 ป.5

 

 เฉลยคำตอบข้อ 4  

             คำตอบ ข้อ    ก.   40,567,030

 
  วีดีโอ 4 โจทย์ จำนวนนับ ที่มากกว่า 1,000,000  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     

ข้อสอบ จำนวนนับที่มากกว่า 1,000,000 ป.5

 

 เฉลยคำตอบข้อ 5    

  คำตอบ ข้อ   ก. 4,302,100   2,765,343   2,765,334    

 
  วีดีโอ 5 โจทย์ จำนวนนับ ที่มากกว่า 1,000,000  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     

ข้อสอบ จำนวนนับที่มากกว่า 1,000,000 ป.5

 

 เฉลยคำตอบข้อ 6     

            คำตอบ ข้อ    ข.   6,272,866       

 
  วีดีโอ 6 โจทย์ จำนวนนับ ที่มากกว่า 1,000,000  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     

ข้อสอบ จำนวนนับที่มากกว่า 1,000,000 ป.5

 

 เฉลยคำตอบข้อ  7     

                คำตอบ ข้อ    ค.  3,461,299      

 
  วีดีโอ 7 จำนวนนับ ที่มากกว่า 1,000,000  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     

ข้อสอบ จำนวนนับที่มากกว่า 1,000,000 ป.5

 

 เฉลยคำตอบข้อ 8     

             คำตอบ ข้อ ก. น้อยกว่า 20,000   

จากโจทย์ให้จำนวน มา 2 จำนวน หาจำนวนเต็มหมื่นว่ามีค่าต่างกันเท่าไร

   7,610,200    จำนวนเต็มหมื่น คือ      7,610,000

   7,620,500    จำนวนเต็มหมื่น คือ      7,620,000

จำนวนเต็มหมื่นมีค่าต่างกัน

  =  7,620,000 - 7,610,000

  =  10,000

  ดังนั้น จากตัวเลือก ตอบข้อ  ก. น้อยกว่า 20,000 

 
  วีดีโอ 8 โจทย์ จำนวนนับ ที่มากกว่า 1,000,000  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     

ข้อสอบ จำนวนนับที่มากกว่า 1,000,000 ป.5

 

 เฉลยคำตอบข้อ  9    

                    คำตอบ ข้อ  ค.   2,765,300

หาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มแสน  ที่มีค่าเท่ากับ 2,800,000 

ก.   2,860,211    มีค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มแสน เท่ากับ    2,900,000   

ข.   2,735,400    มีค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มแสน เท่ากับ    2,700,000

ค.   2,765,300    มีค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มแสน เท่ากับ    2,800,000 

ง.   2,851,300    มีค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มแสน เท่ากับ    2,900,000   

 
  วีดีโอ 9 โจทย์ จำนวนนับ ที่มากกว่า 1,000,000   
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     

ข้อสอบ จำนวนนับที่มากกว่า 1,000,000 ป.5

 

 เฉลยคำตอบข้อ 10    

                คำตอบ ข้อ     ก.   1    

 จากโจทย์   1,234,567    หาตัวเลขที่มีค่ามากที่สุด

  1    มีค่าประจำหลักเท่ากับ   1,000,000

  2    มีค่าประจำหลักเท่ากับ      200,000    

  3    มีค่าประจำหลักเท่ากับ       30,000

  4    มีค่าประจำหลักเท่ากับ         4,000    

  5    มีค่าประจำหลักเท่ากับ            500

  6    มีค่าประจำหลักเท่ากับ             60

  7    มีค่าประจำหลักเท่ากับ               7     

 
  วีดีโอ 10 โจทย์ จำนวนนับ ที่มากกว่า 1,000,000  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     

ข้อสอบ จำนวนนับที่มากกว่า 1,000,000 ป.5

 

 เฉลยคำตอบข้อ 11     

                  คำตอบ ข้อ    ค.   57,607,069

 
  วีดีโอ 11 โจทย์ จำนวนนับ ที่มากกว่า 1,000,000   
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     

ข้อสอบ จำนวนนับที่มากกว่า 1,000,000 ป.5

 

 เฉลยคำตอบข้อ 12     คำตอบ ข้อ   ค.  6,565,144  

ในข้อนี้เราดูที่หลักหมื่น ที่มีค่าเท่ากับ 6

จากข้อ   ค.  6,565,144    มีค่าประจำหลักหมื่นคือ    60,000        

 
  วีดีโอ 12 โจทย์ จำนวนนับ ที่มากกว่า 1,000,000   
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     

ข้อสอบ จำนวนนับที่มากกว่า 1,000,000 ป.5

 

 เฉลยคำตอบข้อ 13      

  คำตอบ ข้อ ก.  80,000,000 + 9,000,000 + 500,000 + 1       

 
  วีดีโอ 13 โจทย์ จำนวนนับ ที่มากกว่า 1,000,000  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     

ข้อสอบ จำนวนนับที่มากกว่า 1,000,000 ป.5

 

 เฉลยคำตอบข้อ 14    

 คำตอบ ข้อ   ข.  752,010,000   751,090,000   750,999,010        

 
  วีดีโอ 14 โจทย์ จำนวนนับ ที่มากกว่า 1,000,000  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     

ข้อสอบ จำนวนนับที่มากกว่า 1,000,000 ป.5

 

 เฉลยคำตอบข้อ 15     

               คำตอบ ข้อ   ค.   9,450,730 

  

  หาข้อที่มี ค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มร้อย เท่ากับ   9,450,700 

ก.    9,450,640    มีค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มร้อย เท่ากับ   9,450,600    

ข.    9,450,610    มีค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มร้อย เท่ากับ   9,450,600

ค.    9,450,730    มีค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มร้อย เท่ากับ   9,450,700 

ง.    9,450,750    มีค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มร้อย เท่ากับ   9,450,800

 
  วีดีโอ 15 โจทย์ จำนวนนับ ที่มากกว่า 1,000,000  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

Developed in conjunction with Ext-Joom.com