การบวกจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 1,000 ป.2

 

การบวกจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 1,000 

ในบทนี้  เป็นการเรียนรู้จากข้อสอบ การบวกจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 1,000  ป.2

พร้อมกับการเฉลยคำตอบ และอธิบายโดยใช้วีดีโอเพื่อง่าย ต่อการเรียนรู้ การบวกพร้อม

ประยุกต์ นำไปใช้ได้จริง   อย่างเป็นขั้นตอน 

 
 

คำตอบของข้อสอบ การบวกจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 1,000 และ วีดีโอ 

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเนื้อหาในแต่ละแถบได้ทันที

 

     การบวกจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 1,000  

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1. เรื่อง การบวกจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 1,000 และวีดีโอ 

 

 เฉลยคำตอบข้อ 1       คำตอบ ข้อ ก.   856

อธิบาย  หาผลลัพธ์

    321  +  535  =  856     

 
  วีดีโอ 1 โจทย์ การบวกจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 1,000   
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     การบวกจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 1,000  


เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2. เรื่อง การบวกจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 1,000 และวีดีโอ

 

 เฉลยคำตอบข้อ 2      คำตอบ ข้อ ค.   213 + 486   

การบวกข้อใดไม่มีการทด

ก.     1          มีการทด

       335  +

       472

      -----

       807      

      -----

ข.   11           มีการทด

      485  +

      215

     ------

      700 

     -----

 

ค.                 ไม่มีการทด 

      213   +

      486

    ------

      699

    ------

 
  วีดีโอ 2 โจทย์ การบวกจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 1,000   
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     

การบวกจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 1,000

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3. เรื่อง การบวกจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 1,000 และวีดีโอ 

 

 เฉลยคำตอบข้อ         คำตอบ ข้อ ข.  361  +  295  ≠   655

ก.  125  +  153  >   378    

          278       >   378      ผิด

ข.  361  +  295  ≠   655

          656       ≠   655      ถูกต้อง 

ค.   420  + 278  <   689

          698       <   689      ผิด      

 
  วีดีโอ 3 โจทย์ การบวกจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 1,000  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     

การบวกจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 1,000

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 4. เรื่อง การบวกจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 1,000 และวีดีโอ 

 

 เฉลยคำตอบข้อ 4       คำตอบ ข้อ ก.  413  +  164   

259 + 318   =        577

หาผลลัพธ์ที่มีค่าเท่ากับ  577 

ก.  413  +  164  

=       577    

ข.  282  +  195

=       477 

ค.  309  +  258  

=       567 

 
  วีดีโอ 4 โจทย์ การบวกจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 1,000  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     

การบวกจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 1,000

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 5. เรื่อง การบวกจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 1,000 และวีดีโอ

 

 เฉลยคำตอบข้อ 5        คำตอบ ข้อ ข.  377 + 437   

หาว่าข้อใดมีผลลัพธ์ต่างจากข้ออื่น ๆ

ก.  432 + 372  =       804  

ข.  377 + 437 =        814

ค.  291 + 513 =        804   

 
  วีดีโอ 5 โจทย์ การบวกจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 1,000  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     

การบวกจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 1,000

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 6. เรื่อง การบวกจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 1,000 และวีดีโอ

 

 เฉลยคำตอบข้อ 6      คำตอบ ข้อ   ค.  854

จาก  726  +  101   =    827  

นำ   827   มาบวกกับ   27

=    854    มีค่าเท่ากับข้อใด

ก.  ผิด

ข.  ผิด

ค.  ถูกต้อง 

 
  วีดีโอ 6 โจทย์ การบวกจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 1,000  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     

การบวกจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 1,000

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 7. เรื่อง การบวกจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 1,000 และวีดีโอ

 

 เฉลยคำตอบข้อ  7         คำตอบ ข้อ    ข.   499

จาก  321 +178  =     499

จำนวนใดที่บวกกับ  195  แล้วมีค่าเท่ากับ  499  

ก.  303  + 195   =   498   

ข.  304  + 195   =   499 

ค.  305  + 195   =   500

 
  วีดีโอ 7 การบวกจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 1,000  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     

การบวกจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 1,000

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 8. เรื่อง การบวกจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 1,000 และวีดีโอ

 

 เฉลยคำตอบข้อ 8          คำตอบ ข้อ ก.  125 + 217 =  217 + 125

การสลับที่การบวก  เช่น   A + B   จะมีค่าเท่ากับ  B + A 

                                    A + B =  B + A 

          นั่นคือ การบวกกันของสองจำนวนสลับที่กันได้ ได้ผลลัพธ์เท่ากัน   

ก. ถูกต้อง    

ข. ผิด  ไม่ใช่การสลับที่การบวก

ค. ผิด  ไม่ใช่การสลับที่การบวก   

 
  วีดีโอ 8 โจทย์ การบวกจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 1,000  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

       

การบวกจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 1,000

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 9. เรื่อง การบวกจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 1,000 และวีดีโอ

 

 เฉลยคำตอบข้อ  9       คำตอบ ข้อ ค.  246  +  586   

    หาผลลัพธ์ที่มีค่าเท่ากับ   832

ก.  178  +  644   =  822

ข.  372  +  450   =  822

ค.  246  +  586   =  832

 
  วีดีโอ 9 โจทย์ การบวกจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 1,000   
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     

การบวกจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 1,000

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 10. เรื่อง การบวกจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 1,000 และวีดีโอ

 

 เฉลยคำตอบข้อ 10         คำตอบ ข้อ ค.    

นำ ค่าของรูปภาพมาแทนใน สมการ

ก.  325 +  183   =  408  

         508        =   408    ผิด

ข.  197 +  408   =  723

         605        =  723     ผิด

ค.  408 +  114   =  325  +  197

         522        =     522 

 
  วีดีโอ 10 โจทย์ การบวกจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 1,000  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     การบวกจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 1,000

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 11. เรื่อง การบวกจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 1,000 และวีดีโอ 

 

 เฉลยคำตอบข้อ 11        คำตอบ ข้อ ก.   625   ต้น  

  มีต้นที่ปลูกไปแล้ว       295   

  ยังไม่ได้ปลูกอีก         330

  ทั้งหมด มี     295  + 330  =   625    ต้น  

 
  วีดีโอ 11 โจทย์ การบวกจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 1,000   
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     การบวกจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 1,000  


เฉลยคำตอบ ข้อที่ 12. เรื่อง การบวกจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 1,000 และวีดีโอ

 

 เฉลยคำตอบข้อ 12      คำตอบ ข้อ ข.  เลี้ยงเป็ดมากกว่าไก่  

ก.   ผิด 

ข.   ถูกต้อง  

ค.   ผิด    

 
  วีดีโอ 12 โจทย์ การบวกจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 1,000   
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     

การบวกจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 1,000

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 13. เรื่อง การบวกจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 1,000 และวีดีโอ 

 

 เฉลยคำตอบข้อ 13         คำตอบ ข้อ ก.  363  แท่ง

แจกของไป   225

เหลืออีก      138

ทั้งหมดที่ซื้อมา      225  +  138  =   363    แท่ง       

 
  วีดีโอ 13 โจทย์ การบวกจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 1,000  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     

การบวกจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 1,000

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 14. เรื่อง การบวกจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 1,000 และวีดีโอ 

 

 เฉลยคำตอบข้อ 14       

 คำตอบ ข้อ  ข.   หากนิดมีแก้ว 200 ใบ แสดงว่านิดมีแก้ว มากกว่าหน่อย 

จากโจทย์  หน่อย มีแก้ว  175  ใบ หาข้อใดกล่าวถูกต้อง

ก.   ถ้าซื้อเพิ่มอีก 120   จะมี  190 ใบ                             ผิด

      เพราะ     120 + 175   =     295      

ข.   หากนิดมีแก้ว 200 ใบ แสดงว่านิดมีแก้ว มากกว่าหน่อย       ถูกต้อง  

ค.   หากได้แก้วมาอีก 25 ใบ จะมีแก้วมากกว่า  200 ใบ            ผิด

     เพราะ      175 + 25     =    200    ใบ  

                                  มีค่าเท่ากับไม่ใช่มากกว่า                

 
  วีดีโอ 14 โจทย์ การบวกจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 1,000  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     

การบวกจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 1,000

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 15. เรื่อง การบวกจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 1,000 และวีดีโอ

 

 เฉลยคำตอบข้อ 15         คำตอบ ข้อ ค. เก็บข้าวโพดได้เท่ากับ  776  ฝัก   

มีของ  

วันแรก       356

วันที่สอง     420

ทั้งหมด  =  356 + 420  =  776  

ก.  ผิด    

ข.  ผิด

ค.  ถูกต้อง      

 
  วีดีโอ 15 โจทย์ การบวกจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 1,000  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK