โปรแกรมเขียนสมการทางคณิตศาสตร์              

                                   และ

               วิทยาศาสตร์  Equation Editor

 

 

    CodeCogs Equation Editor