Print
Category: example find SI unit ตัวอย่างการหาหน่วยฐาน เอสไอ
Hits: 4437

Weber  เวเบอร์ คือ หน่วยอนุพันธ์ เอสไอ ของ สนามแม่เหล็ก 

และการหาหน่วยฐานเอสไอ ของ  เวเบอร์

                                    เวเบอร์ Weber                             

Weber  เวเบอร์ (สัญญลักษณ์ : Wb )  

 

ตั้งขึ้นเพื่อเป็น เกียรติให้แก่ Wilhelm Eduard Weber 

เป็น นักฟิสิกส์ชาวเยอรมัน โดย เวเบอร์ ได้ให้นิยามการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า

โดยใช้กฏของฟาราเดย์(Faraday's law)เขาอธิบายการเกิด สนามแม่เหล็ก ซึ่งเกิดขึ้นรอบ ๆ

ขดลวดจากการทดลอง ซึ่งมีเส้นแรงแม่เหล็กอยู่รอบ ๆ เมื่อเส้นสนามแม่เหล็กเกิดการเปลี่ยนแปลง

จะทำให้เกิดมีความต่างศักดิ์ไฟฟ้าเกิดขึ้น ที่ขั้วของวงจรและเกิดเป็น แรงเคลื่อนไฟฟ้าจากวงจรนั้น

โดยคิดความเปลี่ยนแปลงของ  

"การเปลี่ยนแปลงของเส้นสนามแม่เหล็ก 1 Weber ต่อวินาทีจะทำให้เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าหนึ่งโวลต์ "

 

  การเปลี่ยนแปลงของเส้นสนามแม่เหล็ก  1 Weber เท่ากับ เกิด ไฟฟ้า 1 โวลต์ ในเวลา 1 วินาที 

                              เวเบอร์ Weber

 

จาก เวเบอร์ (Wb)   เป็นหน่วยอนุพันธ์ เอสไอ

ซึ่งประกอบขึ้นจากหน่วยฐาน เอสไอ

 1 Wb = 1 V·s = 1 T·m2 = 1 J/A = 108 Mx 

เราจะทำการหา หน่วยฐานเอสไอ ของ  เวเบอร์      

          การหาหน่วยฐาน เอสไอ ของ เวเบอร์

              เวเบอร์ Wb     

       การหาหน่วยฐาน เอสไอ ของ เวเบอร์

  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK