เทสลา tesla                                

เทสลา tesla  (สัญลักษณ์ : T)  

เป็นหน่วย อนุพันธ์ เอสไอ ของ ความหนาแน่นของสนามแม่เหล็ก (magnetic flux density)

เป็นชื่อที่ตั้งเป็นเกียรติแก่ นิโคลา เทสลา Nikola Tesla นักประดิษฐ์ นักฟิสิกส์ วิศวกรไฟฟ้า

ชาวเซอร์เบียร์ 

 เทสลา คือ  หน่วยวัด ความหนาแน่นของสนามแม่เหล็ก

   เท่ากับ  จำนวนเส้นสนามแม่เเหล็ก  1 เวเบอร์ ต่อพื้นที่ หนึ่งตารางเมตร

                   3Dview magnatic b1

      " หนึ่งเทสลา มีค่าเท่ากับ 1 เวเบอร์ ต่อ เมตรกำลัง สอง" 

เป็น หน่วยอนุพันธ์ เอสไอ เราสามารถหาหน่วยฐานเอสไอ ได้ดังนี้

จากนิยาม ของ  เทสลา tesla  เขียนเป็นสมการได้ดังนี้

                        การหา หน่วยฐาน เอสไอ ของเทสลา

                         การหา หน่วยฐาน เอสไอ ของเทสลา

                 การหา หน่วยฐาน เอสไอ ของเทสลา

thank you dataEvil Mad Science

                       jila.colorado.edu

 ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK