อัตราส่วน และ ร้อยละ อัตราส่วนที่เท่ากัน 

 กรณีไม่สามารถดู ภาพ VDO ได้โหลด โปรแกรม  flash player 8         คลิก เพื่อติดตั้ง