อัตราส่วน  , อัตราส่วนต่อเนื่อง  และ ร้อยละ 

 กรณีไม่สามารถดู ภาพ VDO ได้โหลด โปรแกรม  flash player 8         คลิก เพื่อติดตั้ง