อัตราส่วน ชนิดที่ติดค่าตัวแปร 

 กรณีไม่สามารถดู ภาพ VDO ได้โหลด โปรแกรม  flash player 8         คลิก เพื่อติดตั้ง