โจทย์เซต สร้างเสริมประสบการณ์

ในชุดโจทย์เซท  สร้างเสริมประสบการณ์นี้ได้จัดทำวิธีทำพร้อมเฉลย โดย

เริ่มจาก การนับจำนวนสมาชิกของเซต เรื่องสับเซตและ จำนวนสับเซต

 

1. การนับจำนวนสมาชิกของเซต ดังต่อไปนี้

  

 A = {a,b,c,d,e}                           

มี  5 ตัว

 

 B = { } 

มี  0 ตัว

 

 C = {a,ab,bcd,e,f}

มี 5 ตัว 

 

1.  การนับจำนวนสมาชิกของเซต  มีสมาชิก 5 ตัวคือ 

1. a             2. ab

3. bcd          4 . e

5. f

 

 

2.  E = {a,a,b,bc,c,1,14,188,1} 

มี  8 ตัว

 

3. มีจำนวน  8 ตัว เพราะการซ้ำกัน หรือสลับที่ ถือเป็นจำนวนเดียว

   การนับจำนวนสมาชิกของเซต  มีสมาชิก 8 ตัว คือ

   1. a     2. b   3. bc   4. c    5. 1     6. 14 

   7. 188   8. 1

 

 

4. F   =     {0}               มีสมาชิก    คือ  ศูนย์

มี 1  ตัว

 

5. G   =     {0,{ } }         มีสมาชิก    คือ  ศูนย์  กับ เซตว่าง         

มี 2 ตัว 

 

6. H   =    { }               H   ไม่มีสมาชิกใด ๆ 

    H1  =    ø                H   ไม่มีสมาชิกใด ๆ

มี 0  ตัว

 

7.  I    =    { { },{ },{ }, a , ab }

มี 3  ตัว

 

    มีจำนวน  3  ตัว  เพราะ { }  ซ้ำกัน ถือเป็นตัวเดียว

   การนับจำนวนสมาชิกของเซต  มีสมาชิก   3  ตัว คือ

   1. { }       2. a      3. ab

 

 

8. J  =  { ø ,  a ,{ b , c } , { d , e } , 0 , 1 , 123 }

มี 7 ตัว 

 

   มีจำนวน  7  ตัว เพราะ  { b , c } และ  { d , e }

   ถือเป็น  1  ตัว         

   การนับจำนวนสมาชิกของเซต  มีสมาชิก   7  ตัว คือ 

   1.  ø       2. a      3. { b , c }

   4. { d , e }         5.  0       6. 1      7.  123

 

 

9.  K  = { ø , {ø } }

มี 2  ตัว

 

    การนับจำนวนสมาชิกของเซต  มีสมาชิก   2    ตัว

    คือ  1.  ø       2. { ø } 

 

 

10.   L  =  {ø , { ø , ø }, { ø , ø } , { ø , ø , ø }, 456 }

มี 4  ตัว

 

   การนับจำนวนสมาชิกของเซต   สมาชิก   3  ตัว

   คือ  1.  ø                        2. { ø , ø }  

        3.  { ø , ø , ø }          4.  456 

 

 

                              จากตัวอย่างข้างต้น 

          ทำให้เราเข้าใจว่าตัวใดบ้างที่มีคุณสมบัติเป็นสมาชิกในเซต  ε  นั้นๆ 

          ไม่ยากเลยที่จะเขียน หรือ เข้าใจการเป็นสมาชิกในเซตหรือไม่

 

 

2.   จากตัวอย่าง

      J  =  { ø ,  a ,{ b , c } , { d , e } , 0 , 1 , 123 } 

 

 วีดีโอ

เราจะได้

การนับจำนวนสมาชิกของเซต สมาชิก   7  ตัว คือ 

   1.  ø ∈ A                    2. a  ∈ A  

   3. { b , c } ∈ A           4. { d , e }  ∈  A 

   5.  0  ∈  A                   6. 1 ∈ A     

   7.  123   ∈  A

 

         ดังนั้นความรู้เรื่อง การนับจำนวนสมาชิกของเซต ที่ว่า

                     ตัวไหนเป็นสมาชิกของเซตเป็นพื้นฐาน

                     เราต้องทำความเข้าใจให้แม่นยำครับ

   ชอบเราเป็นกำลังใจให้เรากดปุ่มถูกใจบน Facebook