เรียนวิทยาศาสตร์ หรือสรรพวิทยาการใด ๆ  เพื่อเข้าใจธรรมชาติมีเหตุมีผล

ไม่ใช่เรียนแค่สอบมีใบปริญญาไว้อวด หรือเป็นเครื่องหมายว่าตัวกูเก่ง ดี หรือ มีคุณธรรม

จะเป็นคนดีคุณธรรม

    นอกจากใช้เหตุผลในการทำงานแล้ว ต้องหมั่นฝึกตนละ ความโลภ ความโกรธ ความหลง

เพิ่ม ความรับผิดชอบ ต่อตนเอง การงาน และผู้คนรอบข้างด้วยใจอารี

สำนึกตนเสมอว่าได้ลืมตา มาหายใจต่ออีกวัน ก็นับว่าโชคดีแล้ว

มีงานใดทำไปด้วยใจเบิกบาน สงบ เบิกบาน

  วางใจอยู่สบาย เพราะสรรพสิ่งล้วนไม่ใช่ของเรา

เวลาในการทำความดีมีน้อย ขัดเกลาตัวเองทุกวัน ก่อนจะสายเกินไป