ฟิสิกส์

ข่าวสาร

ในบทนี้เรามี วีดีโอ คณิตศาสตร์ ม.1 เทอมต้น พื้นฐาน บทที่ 1 สมบัติของจำนวนนับ การหาตัวประกอบ

การหาจำนวนเฉพาะ การแยกตัวประกอบ โดยวิธีต้นไม้ การแยกตัวประกอบโดยการตั้งหาร

การหา ห.ร.ม. โจทย์ปัญหาการหา ห.ร.ม. การหา ค.ร.น.โดยใช้พหุคูณ ค.ร.น.โดยการตั้งหาร

โจทย์ปัญหาการหา ค.ร.น. ระบบจำนวนเต็ม โจทย์การบวก ลบ คูณ หารจำนวนเต็ม เลขยกกำลัง

โจทย์ตัวอย่างเลขยกกำลัง การคูณสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ การหารสัญกรณ์วิทยาศาสตร์  

                           คุณสามารถใช้บริการ การดูวีดีโอ บทเรียน นี้ได้ ฟรี

                    แบ่งปันให้กัน บอกต่อเพื่อน ๆ สนับสนุนซึ่งกันและกัน เพื่อสังคมดี ๆ