Index วีดีโอ คณิตศาสตร์ ม.1 เทอมต้น พื้นฐาน 
   
 

คุณสามารถใช้บริการ การดูวีดีโอ บทเรียน นี้ได้ ฟรี

แบ่งปันให้กัน บอกต่อเพื่อน ๆ สนับสนุนซึ่งกันและกัน เพื่อสังคมดี ๆ    

   
      บทที่ 1 สมบัติของจำนวนนับ
   
1.

VDO 1 สมบัติของจำนวนนับ การหาตัวประกอบ

2.

VDO 2 สมบัติของจำนวนนับ การหาจำนวนเฉพาะ

3.

VDO 3 สมบัติของจำนวนนับ การแยกตัวประกอบ โดยวิธีต้นไม้

4.

VDO 4 สมบัติของจำนวนนับ การแยกตัวประกอบโดยการตั้งหาร                    

5.

VDO 5 สมบัติของจำนวนนับ การหา ห.ร.ม.

6.

VDO 5-1 สมบัติของจำนวนนับ การหา ห.ร.ม. โดยการตั้งหาร

7.

VDO 6 โจทย์ปัญหาการหา ห.ร.ม. เสริมประสบการณ์

8.

VDO 7 โจทย์ปัญหาการหา ห.ร.ม. เสริมประสบการณ์-2

9.

VDO 8 โจทย์ปัญหาการใช้ ห.ร.ม.ในการหาเศษส่วนอย่างต่ำ

10. VDO 9 สมบัติจำนวนนับ การหา ค.ร.น.โดยใช้พหุคูณ
11. VDO 10 สมบัติจำนวนนับ การหา ค.ร.น.โดยการแยกตัวประกอบ
12. VDO 11 สมบัติจำนวนนับ การหา ค.ร.น.โดยการแยกตัวประกอบ และตั้งหาร
13. VDO 12 สมบัติจำนวนนับ การหา ค.ร.น.โดยการตั้งหาร
14. VDO 13 โจทย์ปัญหาการหา ค.ร.น.
15. VDO 14 การนำ ค.ร.น. มาใช้กับเศษส่วน 
16. VDO 15 โจทย์การนำ ค.ร.น. มาใช้กับเศษส่วน
   
       บทที่ 2 ระบบจำนวนเต็ม
   
17. VDO 16 สมบัติจำนวนนับ จำนวนเต็มบวก จำนวนเต็มลบ และศูนย์
18.  VDO 17 สมบัติจำนวนนับ เปรียบเทียบจำนวนเต็มบวก จำนวนเต็มลบ และศูนย์ 
19. 

VDO 18 โจทย์ เปรียบเทียบจำนวนเต็มบวก จำนวนเต็มลบ และศูนย์

20. 

VDO 19 โจทย์ เปรียบเทียบจำนวนเต็ม เส้นจำนวน

21. 

VDO 20 โจทย์ การบวกจำนวนเต็ม 

22. 

VDO 21 สมบัติจำนวนนับ การลบจำนวนเต็ม

23. 

VDO 22 สมบัติจำนวนนับ โจทย์การลบจำนวนเต็ม

24. 

VDO 23 สมบัติจำนวนนับ โจทย์การลบจำนวนเต็ม-2 

25.  VDO 24 สมบัติจำนวนนับ โจทย์การบวกและการลบจำนวนเต็ม 
26. 

VDO 25 สมบัติจำนวนนับ การคูณจำนวนเต็ม

27. 

VDO 26 สมบัติจำนวนนับ การคูณจำนวนเต็มที่มีเครื่องหมาย

28.  VDO 27 สมบัติจำนวนนับ ตะลุยโจทย์การคูณจำนวนเต็ม 
29.  VDO 28 สมบัติจำนวนนับ ตะลุยโจทย์การคูณ การหารจำนวนเต็ม 
30. VDO 29 สมบัติจำนวนนับ โจทย์การบวก ลบ คูณ หารจำนวนเต็ม
31. VDO 30 อธิบายการหาร การหารจำนวนเต็ม
   
      บทที่ 3 เลขยกกำลัง
   
32.  VDO 31 เลขยกกำลังง่ายกว่าที่คิด 
33.  VDO 32 ความหมายของเลขยกกำลัง หนึ่ง สอง และ สาม
34.  VDO 33 การทำเลขจำนวนเต็มให้เป็นเลขยกกำลัง 
35.  VDO 34 จุดสำคัญที่ผิดบ่อยของเลขยกกำลัง 
36.  VDO 35 การคูณ การหารเลขยกกำลัง 
37.  VDO 36 โจทย์ตัวอย่างการคูณ การหารเลขยกกำลัง 
38.  VDO 37 การหารเลขยกกำลัง 
39.  VDO 38 โจทย์ตัวอย่างเลขยกกำลัง 
40. VDO 39 ตะลุยโจทย์ตัวอย่างเลขยกกำลัง
41. VDO 40 ตะลุยโจทย์ตัวอย่างเลขยกกำลังตอนที่ 2
42. VDO 41 ตะลุยโจทย์ตัวอย่างสัญกรณ์วิทยาศาสตร์
43. VDO 42 การคูณสัญกรณ์วิทยาศาสตร์
44. VDO 43 โจทย์ตัวอย่างการคูณและการหารสัญกรณ์วิทยาศาสตร์
     ชอบแล้วเป็นกำลังใจให้เราอย่าลืมกดปุ่มถูกใจ บน FACEBOOK