absolute value of the decimal ค่าสัมบูรณ์ของทศนิยม  คือ

ค่าของทศนิยมที่ไม่ได้ คำนึงถึงเครื่องหมาย เอาเฉพาะปริมาณ  

เช่น 

      ตัวอย่าง การหาค่าสัมบรูณ์ ของทศนิยม

 การหาค่าสัมบูรณ์ของทศนิยม

   ในทำนองเดียวกัน เราจะหาค่าสัมบูรณ์ของทศนิยมดังนี้

                  ตัวอย่างการหาค่าสัมบูรณ์ของทศนิยม

  
  วีดีโอ 8 ตัวอย่างการหาค่าสัมบูรณ์ของทศนิยม  
 
 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK