การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว คือการหาคำตอบ ของสมการ

คำตอบของสมการ นั้นจะทำให้เราทราบค่าของตัวแปรในสมการว่ามีค่าเท่าใด

ในบทนี้ อธิบายโจทย์ การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว จาก ง่ายไปหา ยาก

4 + a = 10, 6 + d =10 , b - 4 = -8, a-(-6) = -7, 5p = 20, 1/3x = 12,

3x + 2 = 14, -x = 45, 2.8+y = 11 , a - 19 = 17 อธิบาย การแก้สมการแบบง่ายๆ

อย่างเป็นขั้นตอน พร้อมวีดีโอ การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

 
 

โจทย์เรื่องการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว และวีดีโอ การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเนื้อหาในแต่ละแถบได้ทันที

 

ข้อที่1.โจทย์ การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว และวีดีโอ

 

ตัวอย่างที่ 1   มาทำความเข้าใจกับ สมการกันก่อน 

   ความหมาย  เช่น เมื่อเรามี สมการ  ที่ ค่า ของ A เท่ากับ ค่าของ B  เขียนได้เป็น

                               โจทย์ การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว     

   อ่านว่า  " เอ เท่ากับ บี "  ความหมาย คือ ค่าของทั้งสองข้างของสมการนั้น เท่ากันเสมอ

                          ตราชั่ง สองแขน 

           เปรียบได้กับ ตราชั่ง 2 แขน  ที่อยู่ในตำแหน่ง สมดุล เสมอ

    ดังนั้น สมการต้องมีสมดุลตลอดเวลา  คือ ด้านซ้ายเท่ากับ ด้านขวา

    เมื่อเรานำ จำนวนใด ๆ เพิ่มเข้าไปในสมการ ต้องเพิ่มทั้ง 2 ด้านเสมอ 

    เช่น  นำ  2 บวก เข้าไปนสมการ ต้องบวกทั้ง สองด้าน

 ในทำนองเดียวกัน การนำจำนวนใด ๆ มา บวก ลบ คูณ หาร ยกกำลัง ถอดราก

 ต้องทำ ทั้งสองด้านเสมอ 

 
  วีดีโอ 1 โจทย์ การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว   
 
 
     
 

 ตัวอย่าง ทำความเข้าใจกับสมการกัน ในเบื้องต้น 

                           โจทย์ การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

      สิ่งแรกที่ต้องรู้คือ คำตอบของสมการอยู่ที่ การหาค่า  a มีค่าเท่าไร

                                      หาค่า a มีค่าเท่าไร

     • สมการนี้ เราต้องหาค่า a   โดยทำให้  a  ด้านซ้ายมีอยู่ตัวเดียว 

     • ทำให้  4  ด้านซ้ายหมดไป โดย  นำ  - 4 มาบวกทั้ง  2 ข้าง     

 
 

 


                         โจทย์ การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

     • สมการนี้ เราต้องหาค่า a   โดยทำให้  a  ด้านซ้ายมีอยู่ตัวเดียว 

     • ทำให้  7  ด้านซ้ายหมดไป            โดย นำ   - 7  มาบวกทั้ง  2 ข้าง  

     • ทำให้  3  ที่คูณอยู่กับ ค่า a หมดไป โดย  นำ  3 หารทั้งสองด้าน   

 

 
 


                            โจทย์ การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

     • สมการนี้ เราต้องหาค่า y   โดยทำให้  y  ด้านซ้ายมีอยู่ตัวเดียว 

                       โจทย์ การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

     • สมการนี้  4/3  นั้นคูณอยู่กับ y

     • ทำให้     4/3  ด้านซ้ายหมดไป     โดย  นำ  3/4  มาคูณ ทั้ง  2 ข้าง  

     มองให้ออกแล้วทำความเข้าใจได้ในตัวอย่าง ซึ่งอธิบายจากง่ายไปหายาก

โดย มีตัวอย่าง และวีดีโอ กว่า 30 วีดีโอ 

ดูวีดีโอ และ นำกระดาษมาคิดตาม ไม่นานทำได้แน่ครับ  น่าจะมีประโยชน์ นะครับ 

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

ข้อที่2.โจทย์ การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว และวีดีโอ

 

ตัวอย่างที่ 2     จงแก้สมการ

                       โจทย์ การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว      

 
 

วีดีโอ 2 โจทย์ การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 

 
 
 
     
 

วิธีทำ    

เขียนแบบที่  1 โดยการตั้งเหมือน กับ บวกลบปรกติ 

   •  สิ่งที่ต้องการ   คือ ค่า d    *  ดังนั้น ทำให้ ค่า d  อยู่ที่ด้านซ้ายเพียงค่าเดียว  *

   •  กำจัด      6                    โดยการนำ    -6  บวก ทั้งสองข้างของสมการ

               

                        การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

เขียนแบบที่ 2 โดยการบวกเข้าทั้งสองด้านของสมการทันที (นิยมใช้วิธีนี้) 

 

              การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

ทราบหรือไม่ สมการเป็น พื้นฐานของที่สำคัญ  สมการเป็นได้ใช้ตลอด   เพราะเป็น

เครื่องมือในการคำณวนของทุกวิชาในอนาคตครับ หยิบกระดาษมาเขียนตาม คิดตามนะครับ  

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

ข้อที่3.โจทย์การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว และวีดีโอ

 

ตัวอย่างที่ 3    จงแก้สมการ

                       โจทย์ การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว      

 
  วีดีโอ 3 โจทย์ การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  
 
 
     
 

วิธีทำ    

เขียนแบบที่  1 โดยการตั้งเหมือน กับ บวกลบปรกติ 

   •  สิ่งที่ต้องการ   คือ ค่า b    *  ดังนั้น ทำให้ ค่า b  อยู่ที่ด้านซ้ายเพียงค่าเดียว  *

   •  กำจัด      -4                  โดยการนำ    4  บวก ทั้งสองข้างของสมการ

               

                                 การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

เขียนแบบที่ 2 โดยการบวกเข้าทั้งสองด้านของสมการทันที (นิยมใช้วิธีนี้) 

 

                   การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

ข้อที่4. โจทย์ การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว และวีดีโอ

 

ตัวอย่างที่ 4       จงแก้สมการ

                     โจทย์ การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 

 
  วีดีโอ 4 โจทย์ การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว   
 
 
     
 

วิธีทำ    

เขียนแบบที่  1 โดยการตั้งเหมือน กับ บวกลบปรกติ 

   •  สิ่งที่ต้องการ   คือ ค่า a    *  ดังนั้น ทำให้ ค่า a  อยู่ที่ด้านซ้ายเพียงค่าเดียว  *

   •  นำเครื่องหมายลบ คูณ เข้าไปในวงเล็บ  ลบ คูณ ลบ ได้ ค่าเป็นบวก 

      จาก     -(-6)   =  6

   •  กำจัด      6                    โดยการนำ    -6  บวก ทั้งสองข้างของสมการ

               

                          การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

เขียนแบบที่ 2 โดยการบวกเข้าทั้งสองด้านของสมการทันที (นิยมใช้วิธีนี้) 

 

              การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

 
 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

ข้อที่5. การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว และวีดีโอ

 

ตัวอย่างที่ 5     จงแก้สมการ

                              โจทย์ การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว   

 
  วีดีโอ 5 โจทย์ การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  
 
 
     
 

วิธีทำ    

   •  สิ่งที่ต้องการ   คือ ค่า p    *  ดังนั้น ทำให้ ค่า p  อยู่ที่ด้านซ้ายเพียงค่าเดียว  *

       สังเกตุ  5 คูณ กับ p อยู่

   •  กำจัด      5                    โดยการนำ   5  หาร ทั้งสองข้างของสมการ

 

                                การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

 
 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

ข้อที่6. โจทย์การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว และวีดีโอ

 

ตัวอย่างที่ 6    จงแก้สมการ

                           โจทย์ การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

 
  วีดีโอ 6 โจทย์ การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  
 
 
     
 

วิธีทำ    

   •  สิ่งที่ต้องการ   คือ ค่า x    *  ดังนั้น ทำให้ ค่า x  อยู่ที่ด้านซ้ายเพียงค่าเดียว  *

                        การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

                     สังเกตุ  1/3  คูณ กับ x อยู่

 

   •  กำจัด      1/3                 โดยการนำ   3  คูณ ทั้งสองข้างของสมการ

 

                      การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

 
 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

ข้อที่7.โจทย์การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว และวีดีโอ

 

ตัวอย่างที่ 7   จงแก้สมการ

                            โจทย์ การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

 
  วีดีโอ 7 โจทย์ การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  
 
 
 
     
 

วิธีทำ  

   •  สิ่งที่ต้องการ   คือ ค่า x    *  ดังนั้น ทำให้ ค่า x อยู่ที่ด้านซ้ายเพียงค่าเดียว  *

   •  กำจัด      2                   โดยการนำ    -2  บวก ทั้งสองข้างของสมการ

   •  กำจัด      3  ที่คูณอยู่กับ x   โดยการย้ายข้าง  จากคูณ เป็น หาร 

                    การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

ข้อที่8.โจทย์ การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว และวีดีโอ

  ตัวอย่างที่ 8    จงแก้สมการ  

                                   โจทย์ การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

 
  วีดีโอ 8 โจทย์ การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  
 
 
     
 

 วิธีทำ  

   •  สิ่งที่ต้องการ   คือ ค่า x    *  ดังนั้น ทำให้ ค่า x อยู่ที่ด้านซ้ายเพียงค่าเดียว  *

   •  กำจัด    ค่าที่เป็นลบของ x     โดยการนำ    -1  คูณ ทั้งสองข้างของสมการ

          การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว          

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

ข้อที่9.โจทย์การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว และวีดีโอ

 

ตัวอย่างที่ 9    จงแก้สมการ

                         โจทย์ การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

 
  วีดีโอ 9 โจทย์ การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  
 
 
     
 

 วิธีทำ  

   •  สิ่งที่ต้องการ   คือ ค่า y    *  ดังนั้น ทำให้ ค่า y อยู่ที่ด้านซ้ายเพียงค่าเดียว  *

   •  กำจัด    2.8  โดยการนำ    -2.8   บวก ทั้งสองข้างของสมการ  

          การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

 
 

เราสามารถตรวจสอบคำตอบ ว่าถูกต้องหรือไม่โดยการแทนค่า  a  ลงในสมการ

                        ตรวจสอบคำตอบของสมการ

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

ข้อที่10. โจทย์การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว และวีดีโอ

 

ตัวอย่างที่ 10   จงแก้สมการ

                             โจทย์ การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว   

 
  วีดีโอ 10 โจทย์ การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  
 
 
     
 

วิธีทำ

   •  สิ่งที่ต้องการ   คือ ค่า  a    *  ดังนั้น ทำให้ ค่า a อยู่ที่ด้านซ้ายเพียงค่าเดียว  *

   •  กำจัด     -19  โดยการนำ    19 บวก ทั้งสองข้างของสมการ  

             การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

 
 

เราสามารถตรวจสอบคำตอบ ว่าถูกต้องหรือไม่โดยการแทนค่า  a  ลงในสมการ  

                              ตรวจสอบคำตอบของสมการ

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK