ในบทที่ 2 การประมาณค่า ม.1 เราเรียนรู้เกี่ยวกับ ค่าประมาณ 

    - การปัดเศษ เป็นจำนวนเต็มสิบ  

     -การปัดเศษ เป็นจำนวนเต็มร้อย  

     -การปัดเศษ เป็นจำนวนเต็มพัน

    - การปัดเศษ ทศนิยม ให้เป็นจำนวนเต็ม 

    - การปัดเศษ ทศนิยม ให้เป็นทศนิยม 1 ตำแหน่ง 

    - การปัดเศษ ทศนิยม ให้เป็นทศนิยม 2 ตำแหน่ง

     - ตัวอย่าง  การนำการประมาณค่ามาใช้

       มีทั้งอธิบายที่เป็นเนื้อหาและวีดีโอ และโจทย์ตัวอย่างการประมาณค่า

  
 

การประมาณค่า ม.1 คือ

 
 

Rounding การปัดเศษ

 
 

การปัดเศษ ทศนิยม

 
 

ตัวอย่าง การนำการประมาณค่ามาใช้