ในบทที่ 4 สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ม.1 เราเรียนรู้เกี่ยวกับ

    - การแก้สมการเชิงเส้น ตัวแปรเดียว 

    - วิธีการเทคนิคการคิดที่่ และเป็นขั้นตอนของการแก้สมการ

    -  เรื่องการย้ายข้างสมการ

     - ตัวอย่าง  การนำการประมาณค่ามาใช้

       มีทั้งอธิบายที่เป็นเนื้อหาและวีดีโอ

       และโจทย์ตัวอย่างการแก้สมการ