การลบจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 1000

 

การลบจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 1000 

ในบทนี้  เป็นการเรียนรู้จากข้อสอบ การลบจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 1000  ป.2

พร้อมกับการเฉลยคำตอบ และอธิบายโดยใช้วีดีโอเพื่อง่าย ต่อการเรียนรู้ การลบพร้อม

ประยุกต์ นำไปใช้ได้จริง   อย่างเป็นขั้นตอน 

 
 

คำตอบของข้อสอบ การลบจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 1000 และ วีดีโอ 

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อเฉลย ในแต่ละแถบได้ทันที

 

 
     การลบจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 1000

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1. เรื่อง การลบจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 1000 และวีดีโอ 

 

 เฉลยคำตอบข้อ 1      คำตอบ ข้อ ค.  643  -  198     

หาผลลัพธ์ มากที่สุด

ก.  729  -  421  =  308

ข.  579  -  255  =  324

ค.  643  -  198  =  445  

 
  วีดีโอ 1 โจทย์ การลบจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 1000   
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     

การลบจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 1000

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2. เรื่อง การลบจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 1000 และวีดีโอ

 

 เฉลยคำตอบข้อ 2      คำตอบ ข้อ ก.    

หาผลลัพธที่เท่ากับ     235

ก.   552  - 217  =  335 

ข.   475 -  240  =  235 

ค.   638 -  413  =  225

 
  วีดีโอ 2 โจทย์ การลบจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 1000   
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     

การลบจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 1000

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3. เรื่อง การลบจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 1000 และวีดีโอ 

 

 เฉลยคำตอบข้อ 3      คำตอบ ข้อ    ค.  235

278 +  135  =   413   

 413  มีค่ามากกว่า  178 อยู่เท่าไร

=    413  -  178  

=    235  

 
  วีดีโอ 3 โจทย์ การลบจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 1000  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     

การลบจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 1000

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 4. เรื่อง การลบจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 1000 และวีดีโอ 

 

 เฉลยคำตอบข้อ 4      คำตอบ ข้อ ข.   ข้อ 2, 3 

 

1).  128  + 345   <   629  -  201

         473         <      428                ผิด 

 

2).  845 - 317     >   218  +  295

         528          >        513            ถูกต้อง

 

3).  211 + 320    =     777  -  246

           531       =      531               ถูกต้อง   

 
  วีดีโอ 4 โจทย์ การลบจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 1000  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     

การลบจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 1000

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 5. เรื่อง การลบจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 1000 และวีดีโอ

 

 เฉลยคำตอบข้อ 5       คำตอบ ข้อ    ค.   761 - 136

ข้อใดมีผลลัพธ์เท่ากับ     625  

ก.   645 -298  =      347

ข.   892 - 276 =      616

ค.   761 - 136 =      625 

 
  วีดีโอ 5 โจทย์ การลบจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 1000  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

   6.      223 - 719    มีค่ามากกว่า     250    อยู่เท่าไร

             ก.   244               ข.   245                  ค.  246เฉลยคำตอบ ข้อที่ 6. เรื่อง การลบจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 1000 และวีดีโอ

 

 เฉลยคำตอบข้อ 6           คำตอบ ข้อ ก.    ก.    ข.   ค.  

จากโจทย์   719 - 223  =   496

มีค่ามากกว่า  250 อยู่ ( นำมาลบ ) เท่ากับ  496 -250   = 246

 
  วีดีโอ 6 โจทย์ การลบจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 1000  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     

การลบจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 1000

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 7. เรื่อง การลบจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 1000 และวีดีโอ

 

 เฉลยคำตอบข้อ  7        คำตอบ ข้อ ข.   946  -  358 

จากโจทย์  312 + 276  =  588

หาผลลัพธ์ที่มีค่าเท่ากับ   588 

ก.  735 - 247

=     488  

ข.  946 - 358

=     588 

ค.  819 - 241

=      578     

 
  วีดีโอ 7 การลบจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 1000  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     

การลบจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 1000

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 8. เรื่อง การลบจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 1000 และวีดีโอ

 

 เฉลยคำตอบข้อ                  คำตอบ ข้อ ข.    

หาข้อที่ถูกต้อง

แทนค่า  ลงในสมการ

ก.  408  -  129  >  318  

          279       >  318

ข.  726  -  318  =   408

           408      =   408

ค.  318  +  117  <    765  -  408

           435      <    357  

 
  วีดีโอ 8 โจทย์ การลบจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 1000  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     

การลบจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 1000

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 9. เรื่อง การลบจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 1000 และวีดีโอ

 

 เฉลยคำตอบข้อ  9       คำตอบ ข้อ     ค.  15

จากโจทย์

178 + 466  =   644

872 - 213  =   659

หาว่า ต่างกันอยู่ เท่าไร

659 - 644  =   15  

 
  วีดีโอ 9 โจทย์ การลบจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 1000   
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     

การลบจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 1000

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 10. เรื่อง การลบจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 1000 และวีดีโอ

   เฉลยคำตอบข้อ 10     คำตอบ ข้อ ก.        +   245  =   746       
  วีดีโอ 10 โจทย์ การลบจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 1000  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     

การลบจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 1000

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 11. เรื่อง การลบจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 1000 และวีดีโอ 

 

เฉลยคำตอบข้อ 11      คำตอบ ข้อ ก. เลี้ยงเป็ดน้อยกว่าไก่

 เป็ด   + ไก่     =   528

 ไก่      275

 เป็ด   =   528 - 275   =   253  ตัว

                  สรุป  เลี้ยง   ไก่  275   >   เป็ด   253   

ก.    ถูกต้อง 

ข.    ผิด

ค.    ผิด 

 
  วีดีโอ 11 โจทย์ การลบจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 1000   
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     การลบจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 1000   เฉลยคำตอบ ข้อที่ 12. เรื่อง การลบจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 1000 และวีดีโอ

 

 เฉลยคำตอบข้อ 12    คำตอบ  ค.   264   คน     

นักเรียน   ช + ญ    653

นักเรียนหญิง         389

นักเรียนชาย   =   653 -  389  =   264   คน       

 
  วีดีโอ 12 โจทย์ การลบจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 1000   
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     

การลบจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 1000

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 13. เรื่อง การลบจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 1000 และวีดีโอ 

 

 เฉลยคำตอบข้อ 13   คำตอบ  ข.  500 - 385 =        

มีของอยู่  500  ใช้ไป (เอาไปลบ)   385

เหลือ  =  500 - 385 =   115       

 
  วีดีโอ 13 โจทย์ การลบจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 1000  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     

subtract-014

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 14. เรื่อง การลบจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 1000 และวีดีโอ 

 

 เฉลยคำตอบข้อ 14     คำตอบ ข้อ ค.   ทินกรมีลูกแก้วมากกว่า 200 ลูก      

กมล       213

ทินกร     179

กลมให้ทินกร  45 

ทินกรมี     179 + 45   =     224  ลูก

กมลเหลือ   213 - 45  =      168  ลูก

ก.    ผิด  เพราะเหลือ          168  ลูก

ข.    ผิด  เพราะมีทั้งหมด      224  ลูก 

ค.    ถูกต้อง เพราะมากกว่า    200  ลูก      

 
  วีดีโอ 14 โจทย์ การลบจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 1000  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     การลบจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 1000 เฉลยคำตอบ ข้อที่ 15. เรื่อง การลบจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 1000 และวีดีโอ

 

 เฉลยคำตอบข้อ 15      คำตอบ ข้อ ข. เลี้ยงวัวไว้น้อยกว่าไก่  180  ตัว   

                  175  <   271   <   456  

                  แพะ         วัว           ไก่ 

ก.  271  - 175   =    96    ผิด         เพราะ  บอกมากกว่า 96

ข.  456  - 271   =   185    ถูกต้อง    เพราะ  น้อยกว่า 180  ตัว    

ค.  456  - 175   =   281    ผิด         เพราะ  เท่ากับ 281 ไม่ใช่น้อยกว่า 281 ตัว

 
  วีดีโอ 15 โจทย์ การลบจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 1000  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK