คณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 1
คณิตศาสตร์พื้นฐาน

บทที่ 1. เซต

1. เซต

2. เอกภพสัมพัทธ์

3. สับเซตและเพาเวอร์เซต

4. ยูเนียน อินเตอร์เซกชันและคอมพลีเมนต์ของเซตบทที่ 2. การให้เหตุผล

1. การให้เหตุผลแบบอุปนัย

2. การให้เหตุผลแบบนิรนัยบทที่ 3. จำนวนจริง

1. จำนวนจริง

2. สมบัติของจำนวนจริงเกี่ยวกับการบวกและการคูณ

- การเท่ากันในระบบจำนวน

- การบวกและการคูณในระบบจำนวนจริง

3. การนำสมบัติของจำนวนจริงไปใช้ในการแก้สมการกำลังสอง

- การแยกตัวประกอบของพหุนาม

- การแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียว

4. การไม่เท่ากัน

5. ค่าสัมบรูณ์ของจำนวนจริงบทที่ 4. เลขยกกำลัง

1. รากที่ n ของจำนวนจริง

2. เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกะ

คณิตศาสตร์ เพิ่มเติม

บทที่ 1. ตรรกศาสตร์เบื้องต้น

1. ประพจน์

2. การเชื่อมประพจน์

3. การหาค่าความจริงของประพจน์

4. การสร้างตารางค่าความจริง

5. รูปแบบของประพจน์ที่สมมูลกัน

6. สัจนิรันดร์

7. การอ้างเหตุผล

8. ประโยคเปิด

9. ตัวบ่งปริมาณ

10. ค่าความจริงของประโยคทีมีตัวบ่งปริมาณตัวเดียว

11. สมมูลและนิเสธของประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณ

12. ค่าความจริงของประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณสองตัวบทที่ 2. ระบบจำนวนจริง

1. จำนวนจริง

2. สมบัติของระบบจำนวนจริง

3. การแก้สมการพหุนามตัวแปรเดียว

4. สมบัติของการไม่เท่ากัน

5. ช่วงและการแก้อสมการ

6. ค่าสัมบรูณ์

7. การแก้สมการและอสมการในรูปค่าสัมบรูณ์บทที่ 3. ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น

1. การหารลงตัว

2. ขั้นตอนวิธีการหาร

3. ตัวหารร่วมมาก

4. ตัวคูณร่วมน้อย